Info k hernímu systému

Pravidla soutěže:

Rules of competition:

Vosíme.cz Superliga 2023 je soutěží Českého korfbalového svazu. Superliga je určena pro všechny registrované hráče korfbalu, kteří se chtějí poměřit s ostatními.

Tým sestavuje kapitán družstva, který se závazně přihlásí v termínu do 31.7.2023 a následně pravidelně komunikuje s vedením soutěže.

Přihlášky je možné zasílat na info@korfbal.cz

Pro sestavení týmu platí následující pravidla:

 • základní soupiska každého družstva může mít pouze deset hráčů (5 mužů a 5 žen) a její doplnění o volné hráče bude možné až po uzavření soupisek všech družstev (31.7.2023)
 • soupiska může obsahovat pouze hráče, kteří před začátkem soutěže dovrší věk 16 let (narození 3.9.2006 a starší). Výjimku povoluje VV výbor a je určena především pro tým zapojený do celoroční koncepce talentované mládeže ČKS.
 • soupiska každého družstva může obsahovat maximálně 4 hráče reprezentace. Za hráče reprezentace je považován hráč (hráčka), který je uveden ve zveřejněném seznamu širšího výběru seniorské reprezentace ČR (platí pro české účastníky). Širší výběr seniorské reprezentace ČR je zveřejněn na webu ČKS nejpozději do 31.5.2023. Výjimku povoluje VV ČKS a je určena především pro tým zapojený do celoroční koncepce talentované mládeže ČKS.
 • soupiska každého družstva není tvořena na základě klubové příslušnosti, na každé soupisce mohou být hráči z více klubů.
 • hráč uvedený na soupisce nemusí být registrovaným hráčem ČKS, na takového hráče se však nemusí vztahovat úrazové pojištění sjednané ČKS pro rok 2023.
 • VV ČKS může jako podmínku účasti stanovit kauci, kterou družstvo garantuje účast na všech kolech Superligy.

Vosíme.cz Superliga 2023 is a competition of Czech Korfball Association. The Super League is for all registered korfball players who want to compete with others.

The team is made up by the team captain, who makes a binding application by July 31, 2023 and then regularly communicates with the competition management.

Application can be send to info@korfbal.cz

The following rules apply to team building:

 • The basic list of each team can have only ten players (5 men and 5 women) and its addition with free players will only be possible after the closing of the list of all teams (31.7.2023)
 • The list can only include players who are 16 years old or older (born 3 September 2006 and older) before the start of the competition. The exception is allowed by the competition committee and is intended primarily for the team involved in the all-year concept of talented youth of the CKA.
 • Each team list may contain a maximum of 4 players of the national team. Representation player is considered to be a player who is included in the published list of the wider selection of senior national team of the Czech Republic (valid for Czech participants). A wider selection of senior Czech national teams is published on the CKA website no later than 31.5.2023. The exception is allowed by the CKA and is intended primarily for the team involved in the all-year concept of the CKA talented youth.
 • The list of each team is not based on club membership; each list may contain players from several clubs.
 • The player listed on the list may not be a registered CKA player, but such a player may not be covered by the accident insurance contracted by the CKA for 2023.
 • As a condition of participation, CKA may set caution, which the team guarantees participation in all rounds of the Super League.